La digitalització d’arxius històrics al contrari del que un es pot pensar no és semblant al procés d’escaneig massiu de documents d’oficina. Si no, que és un procés molt més complex, ja que l’arxiu a digitalitzar presenta un format i una conservació diferent.

La digitalització d’arxius històrics és necessària perquè permetrà preservar i perpetuar la informació que conté al llarg dels anys.

Què és un arxiu històric?

L’arxiu històric és la unitat responsable a conservar, organitzar, administrar, descriure i divulgar la memòria documental d’una institució, organització, associació o empresa.

Conté documentació de valor informatiu, històric i cultural. Conserva la perpetuïtat, en unes condicions que garanteixen la seva integritat i la transmissió de les generacions futures.

En resum, es considera arxius històrics, aquells centres que s’encarreguen del patrimoni històric documental.

La qualitat d’imatge en la digitalització

És molt important la qualitat d’imatge en la digitalització d’arxius històrics. Per la qual cosa aquest procediment no es pot realitzar de forma automàtica, ja que produirien un embelliment artificial de la representació gràfica electrònica.

Alguns dels factors determinants per obtenir una bona qualitat en el resultat final son la il·luminació de la sala de digitalització i el correcte ajust dels perfils de color dels monitors i escàners.

Que ha de tenir un proveïdor de digitalització d’arxius històrics

Tenint en compte el valor històric dels documents en un arxiu històric s’ha d’obligar el proveïdor a adoptar una sèrie de procediments específics per a la manipulació d’originals. Entre ells, l’ús de guant de làtex i mascareta, la utilització de materials lliures d’àcids en tot el procés, l’absència de mobiliari amb cantonades tallants a la sala de treball i sobretot escàners de llum freda i mecanismes d’arrossegament susceptibles de deteriorar els exemplars.

A més a més, el procés de captura de metadades també presenta particularitat i requereix un alt d’especialització, ja que existeixen nombroses normes i estàndards internacionals que s’han de complir.

Artyplan Document el partner per a digitalitzar arxius històrics

A Artyplan Document proveïdor de digitalització d’arxius històrics ha adoptat les mesures necessàries per realitzar una manipulació correcta a l’hora de digitalitzar.

A més a més, dona solucions personalitzades a les necessitats de digitalització i gestió documental. Comptem amb un equip de treball compenetrat, experimentat i professional que estudiarà el vostre projecte i us aconsellarà amb una solució òptima i eficaç.